bet 365 dk - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

logo
BCH Công đoàn bet 365 dk học Xây dựng Miền Trung

CƠ CẤU BỘ MÁY CÔNG ĐOÀN
 
 
 
Đ/c Lê Sơn Tùng - Chủ tịch CĐ Trường
 
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
NHIỆM KỲ 2023-2028
 
TT
Họ và tên
Chức danh
01
Lê Sơn
Tùng
Chủ tịch CĐ Trường
02
Đoàn Huỳnh
Thuận
Phó Chủ tich, CN UBKT
03
Lê Đàm Ngọc
Ủy viên thường vụ
04
Đinh Gia
Tuấn
Ủy viên ban chấp hành
05
Lê Hoàng Anh
Thục
Ủy viên ban chấp hành
06
Nguyễn Thị Thu
Hường
Ủy viên ban chấp hành
07
Nguyễn Sỹ
Vinh
Ủy viên ban chấp hành
08
Lê Phong
Lâm
Ủy viên ban chấp hành
09
Lê Văn
Trình
Ủy viên ban chấp hành
10
Lê Trọng
Hoài
Ủy viên ban chấp hành
11
Mai Xuân
Đào
Ủy viên ban chấp hành