bet 365 dk - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

logo
Các đơn vị trực thuộc

Cơ cấu tổ chức bộ máy
Ban Giám hiệu (gồm 01 Hiệu trưởng và 02 Phó hiệu trưởng), có 21 đơn vị thuộc, trực thuộc gồm: 06 phòng, 07 khoa, 02 viện, 05 trung tâm và 01 phân hiệu.
Ban Giám hiệu
06 phòng chức năng
- Phòng Quản lý đào tạo;
- Phòng Tổ chức Hành chính;
- Phòng Tài chính Kế toán;
- Phòng Công tác Sinh viên;
- Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế;
- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng;
07 khoa 
- Khoa Xây dựng;
- Khoa Kiến trúc;
- Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị;
- Khoa Cầu đường;
- Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng;
- Khoa Khoa học Cơ bản;
- Khoa Lý luận Chính trị;
02 Viện nghiên cứu khoa học 
- Viện Hóa Môi trường
- Viện Kiến trúc Miền Trung
05 Trung tâm  
- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
- Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ và thí nghiệm;
- Trung tâm Tư vấn xây dựng;
- Trung tâm Đào tạo nghề và ứng dụng
- Trung tâm Thông tin - Thư viện
01 phân hiệu tại Đà Nẵng