bet 365 dk - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

logo
Giảng viên - Nhà khoa học

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ
 
Tổng số cán bộ, giảng viên và nhân viên của Trường 258 người; trong đó giảng viên cơ hữu 185 người, giảng viên cơ hữu kiêm cán bộ quản lý 25 người và nhân viên 70 người. Phân loại giảng viên cơ hữu theo trình độ, Nhà trường hiện có 02 PGS, 21 TS, 139 ThS và 24 đại học. Ngoài ra, Trường còn mời thỉnh giảng 01 PGS và 06 TS.
Hệ thống tổ chức bộ máy của Trường bao gồm: Đảng ủy (thuộc Thành ủy Tuy Hòa), Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên.
Ban Giám hiệu (gồm 01 Hiệu trưởng và 02 Phó hiệu trưởng), có 21 đơn vị thuộc, trực thuộc gồm: 06 phòng, 07 khoa, 02 viện, 05 trung tâm và 01 phân hiệu.
Về đào tạo đại học chính quy, Trường hiện có 11 chương trình đào tạo hệ đại học, 01 ngành cao đẳng.