bet 365 dk - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

logo
Ban giám hiệu

          HIỆU TRƯỞNG

 
Hiệu trưởng: TS. Phan Văn Huệ
1. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác của Trường theo chức năng, nhiệm vụ được Bộ Xây dựng phê duyệt.
2. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
a) Công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước;
b) Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan cấp trên;
c) Công tác xây dựng các định hướng, chiến lược phát triển Trường;
d) Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; thanh tra, pháp chế; công tác hành chính - quản trị;
e) Công tác đào tạo: xây dựng kế hoạch đào tạo; công tác tuyển sinh; tổ chức đào tạo; liên kết đào tạo; mở ngành, thí điểm các chương trình, phương thức đào tạo mới; quản lý và ký văn bằng tốt nghiệp, các loại chứng chỉ, chứng nhận;
f) Công tác khảo thí và bảo đảm chất lượng;
g) Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế;
h) Công tác kế hoạch - tài chính;
i) Công tác sinh viên;
j) Công tác thư viện, quản lý phát triển hạ tầng công nghệ thông tin; Công tác truyền thông và quan hệ doanh nghiệp; Công tác văn hóa, thể thao, môi trường, phục vụ cộng đồng;
k) Công tác xây dựng cơ bản, cơ sở vật chất; công tác quản lý tài sản;
l) Công tác quốc phòng – an ninh: công tác tự vệ cơ quan, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, dịch bệnh;
m) Công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí;
n) Công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật của khối viên chức, người lao động và sinh viên.
3. Theo dõi, chỉ đạo hoạt động tất cả các đơn vị trong Nhà trường.
 
 Liên hệ: Email: [email protected], ĐT: 0914058937