bet 365 dk - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

logo
Quy định, quy chế của Trường

QUY ĐỊNH, QUY CHẾ CỦA TRƯỜNG
 
- Quyết định là loại văn bản thuộc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được ban hành bởi người đứng đầu cơ quan, tổ chức nhân danh người ký hoặc nhân danh cơ quan, tổ chức đó.
- Thông báo là báo cho mọi người biết tình hình hoạt động, tin tức liên quan tới đơn vị bằng văn bản.
Công văn là hình thức văn bản hành chính dùng phổ biến trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, là phương tiện giao tiếp chính thức trong hoạt động hàng ngày để thực hiện các hoạt động thông tin và giao dịch nhằm thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị. 
- Báo cáo là một hình thức văn bản hành chính sử dụng để tổng hợp các thông tin về hoạt động của từng ngành, từng lĩnh vực chuyên môn.
- Kế hoạch là một tập hợp những hoạt động, công việc được sắp xếp theo trình tự nhất định để đạt được mục tiêu đã đề ra.