bet 365 dk - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

logo
Ba công khai năm học 2022-2023


BA CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT NGÀY 28/12/2017
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT
NĂM HỌC 2022-2023:
1.
 CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC (BIỂU MẪU 17)
   
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC (BIỂU MẪU 18)
 
 
 
.
 
3.
CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT (BIỂU MẪU 19)
 
   
4.
CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN (BIỂU MẪU 20)
 
    
5.
CÔNG KHAI BÁO CÁO TÀI CHÍNH (BIỂU MẪU 21)