bet 365 dk - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

logo
Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 300/QĐ-ĐHXDMT

 Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 300/QĐ-ĐHXDMT

QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH 300

 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH 300

Quy định giờ làm việc của giảng viên

 Quy định chế độ làm việc của giảng viên

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Xây dựng

 Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Xây dựng.

Quy định thời giờ làm việc, nghỉ ngơi của viên chức, người lao động

 Quy định thời giờ làm việc, nghỉ ngơi của viên chức, người lao động bet 365 dk học Xây dựng Miền Trung.

Quy chế văn hóa cơ quan bet 365 dk học Xây dựng Miền Trung

 Quy chế văn hóa cơ quan bet 365 dk học Xây dựng Miền Trung.

Quy định về công tác quản lý hành chính nội bộ

 Quy định về công tác quản lý hành chính nội bộ bet 365 dk học Xây dựng Miền Trung.

QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐƠN VỊ, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

    ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐƠN VỊ, VIÊN CHỨC NGƯỜI  LAO ĐỘNG

Quản lý hợp đồng của Trường

 Quản lý hợp đồng của Trường

Quy định về chế độ làm việc của giảng viên Trường ĐHXDMT

 Quy định về chế độ làm việc của giảng viên 

Quy trình ban hành Quy định, quy chế Trường

 Quy trình ban hành các quy định, quy chế của Trường

QUYẾT ĐỊNH sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ của Viện hóa và Môi trường

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 402/QĐ-ĐHXDMT ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng bet 365 dk học Xây dựng Miền Trung về việc ban hành Quy định Tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu...

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị của bet 365 dk học Xây dựng Miền Trung

Quy định tiêu chuẩn, định mức, sử dụng máy móc, thiết bị trong bet 365 dk học Xây dựng Miền Trung.

Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường

 Quyết định số 03/QĐ-HĐTĐHXDMT ngày 09/9/2019 của Hội đồng trường

Quyết định 195/QĐ-ĐHXDMT ngày 28/5/2020

Quyết định về việc “Quy định về việc quản lý và sử dụng Nhà ở công vụ của bet 365 dk học Xây dựng Miền Trung”.